Regulamin konkursu 11-12.05.2020.


11 maja 2020

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “Dlaczego lubicie ornamenty?.”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Paulina Pastuszak-Głodzik, nip 677 222 92 89, zwana dalej Organizatorem Konkursu.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook dla użytkowników, którzy są fanami profilu https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/ lubhttps://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/.
4. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Instagram lub Facebook (Facebook, Inc.) w żaden sposób. Facebook, Inc. nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.
5. Konkurs trwa od 11.05.2020r. do 12.05.2020r.
6. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
§2. UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook i będąca fanem profilu https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/ lub https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych osobowych jest, Paulina Pastuszak Głodzik, 40-672 Katowice, Armii Krajowej 126, NIP 677 222 92 89 zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu
3) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania konkursu oraz czas określony przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji po ustaniu umowy tj. do 6 lat po jej wygaśnięciu.
8) żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na adres radcy prawnego firmy : pawelklimek@me.com.
4. Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie.
§3. ZASADY KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu.
2. Każdy uczestnik ma za zadanie pod postem konkursowym wskazać swoją odpowiedź na zadane pytanie.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się odpowiedzi prawidłowe.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w przypadku, gdy w konkursie zostanie nadesłanych więcej ciekawych odpowiedzi.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować jedną odpowiedź.
6. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
7. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle wiadomość prywatną, w której Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko w celu identyfikacji Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród oraz adresu umożliwiającego wysłanie nagrody pocztą lub innych danych niezbędnych do dostarczenia nagrody.
8. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator Konkursu. Za wysyłkę nagród odpowiada Organizator Konkursu. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych niezbędnych do wysłania nagród. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Komisja Konkursowa przedstawi Zwycięzców Konkursu do 13.05.2020r. do godziny 24:00 poprzez udostępnienie posta wraz z oznaczeniem zwycięzcy na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook/Instagram.
§4. NAGRODY
1. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby (Zwycięzca).
2. Nagrodą w konkursie jest Workbook „Ornamenty”, autorstwa Pauliny Pastuszak – w formie PDF.
3. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
6. Uczestnik-Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
7. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
§5. REKLAMACJE
1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: pawelklimek@me.com z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku/Instagramie”.
2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.
4.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
6.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym, Organizator Konkursu będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników Konkursu na profilu: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/ lub https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/.
3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:
a) okoliczności wynikających z siły wyższej,
b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,
c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa
4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, próby wpłynięcia na wyłonienie Zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich oraz praw osób trzecich oraz działania niezgodnego.
Regulaminem, regulaminem serwisu Facebook/Instagram oraz przepisami prawa, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i przekazaniu informacji administratorowi Facebook/Instagram lub odpowiednim organom.
6. Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ta książka nie jest wydawnictwem albumowym. Nie znajdziesz w niej zajmujących całe strony, pięknie wystylizowanych, artystycznych zdjęć paznokci. Takich fotografii są w internecie miliony. Autorka miała ambicję stworzenia kompendium wiedzy, które będzie przede wszystkim wysoce użyteczne. Dlatego można w nim znaleźć 24 oryginalne grafiki i aż 285 zdjęć „z życia wziętych”, które pełnią głównie funkcje edukacyjne.

Zapisz się na stylizację Zamknij

Zapisz się Zamknij

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją szkolenia. Prosimy nie wpłacać zaliczki i poczekać na kontakt z naszej strony.

Zapisz się Zamknij

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją szkolenia. Prosimy nie wpłacać zaliczki i poczekać na kontakt z naszej strony.

Zapytaj o szkolenie Zamknij