REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://paulinapastuszak.pl/sklep Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego realizuje firma Akademia Paulina Pastuszak, ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 677 222 92 89.  

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe 
§ 9 Sprzedaż promocyjna / przedsprzedaż 

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://paulinapastuszak.pl/sklep (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) i w szczególności reguluje:
 1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
 4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Sklep internetowy – platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym http://paulinapastuszak.pl/sklep;
 2. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Akademia Paulina Pastuszak, ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, NIP 677 222 92 89;
 3. Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;
 6. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), usługi Newsletter, udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
 7. Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;
 8. Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą;
 9. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;
 10. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
 11. Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta;
 12. Newsletter – Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej klientom na otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 1. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę do innego kraju należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 4. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary prezentowane w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.
 5. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 § 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
 1. Usługa Konto Klienta: Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres email oraz Hasło. Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Usługa interaktywny formularz: Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka). Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Usługa Newsletter: Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną– Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego adresu email i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych. – Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną– Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 1. Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
 1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
 2. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu internetowego).
 3. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe.
 2. Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
 5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres email podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu)

§4 Płatność, dostawa, odbiór

 1. Płatność:
 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich Dostawy.
 2. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Sklepu internetowego.
 1. Dostawa:
 1. Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego możliwości.
 2. Czas Dostawy uzależniony jest od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych + czas wysyłki od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.8 Regulaminu.
 1. Odbiór towarów:
 1. Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
 3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą.

§ 5 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
 2. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  1. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  2. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  1. Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  2. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  3. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  4. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 6. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 7. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
 9. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: zklimek@paulinapastuszak.pl bądź listownie na adres: Akademia Paulina Pastuszak, Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice. 

 

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy
 3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości email. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
  Prosimy o wypełnienie formularza reklamacji przesłanie go na adres mailowy: sklep@paulinapastuszak.pl. 
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Sklepu internetowego.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną– od dnia jej zawarcia.
  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie formularza ZWROTU i przesłania go na adres: sklep@paulinapastuszak.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
 2. Uaktualniona przeglądarka internetowa.
 3. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
 4. Posiadanie przez Klienta konta email.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zmiany w regulaminie:
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Pomoc prawną w zakresie regulaminu świadczy Kancelaria LS Polska dostępna pod adresem http://www.lspl.pl/

REGULAMIN PROMOCJI Promocja tygodnia 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do określenia warunków korzystania z Promocji oferowanej przez Organizatora. 

2. Definicje: 

a)  Organizator – Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060, 

b)  Promocja – promocja organizowana przez Organizatora pod nazwą „Promocja tygodnia”, która rozpoczyna się w dniu 04.01.2023 r. i potrwa do odwołania. 

c)  Uczestnik – Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną w wieku co najmniej 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 

d)  Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji, 

e)  Akademia Online – platforma szkoleń online vodpaulinapastuszak.pl 

3. Celem Promocji jest korzystanie przez Uczestników z Promocji oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat kursów, innych usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Organizatora. 

§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI. 

1. W każdą środę (rozpoczynając od 04.01.2023) na profilu Instagram @paulina_pastuszak, w formie instastories ogłaszane będzie rozpoczęcie nowego tygodnia promocji zawierające informację o produkcie lub usłudze objętej promocją, a także wysokości obowiązującego rabatu lub informację o innej korzyści którą można otrzymać korzystając z promocji, a także informację jak z promocji skorzystać.  

a)  stories dotyczące promocji oznaczone będzie #promocjatygodniapp.


b) promocja będzie obowiązywać co do zasady na produkty i usługi znajdujące się w ofercie organizatora,

c) z promocji będzie można skorzystać (w zależności od produktu/usługi objętej promocją) korzystają z serwisów internetowych www.paulinapastuszak.pl lub www.vodpaulinapastuszak.pl lub kontaktując się z obsługą Akademii PP.  

d)  organizator zastrzega sobie prawo do objęcia promocją więcej niż jednego produktu lub usługi – o czym będzie informował na zasadach określonych w pkt. 1; 

e)  Organizator zastrzega sobie prawo do objęcia promocją innych produktów oraz stosowania innych rabatów niż wymienione w pkt. 1 lit. b) - o czym będzie informował na zasadach określonych w pkt. 1 

2. Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może skorzystać z Promocji. 

3. Z promocji mogą skorzystać wszyscy aktywni i zalogowani użytkownicy Akademii Online (jeśli promocja obejmuje kursy z oferty Akademii Online), serwisu www.paulinapastuszak.pl/sklep (jeśli promocja obejmuje produkty z oferty sklepu online Pauliny Pastuszak).

4. Jeśli promocja dotyczy kursów z ofert Akademii Online aby skorzystać z promocji należy poprawnie aktywować kod rabatowy przed dokonaniem zapłaty. Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu znajduje się w zakładce POMOC (vodpaulinapastuszak.pl). 

5. Jeśli promocja dotyczy produktów z oferty sklepu online Pauliny Pastuszak cena w okresie promocji będzie obniżona, a produkt oznaczony będzie #promocjatygodnia.

6. Jeśli promocja dotyczy innych usług z oferty Pauliny Pastuszak niż wymienione w pkt. 4 i 5 należy skontaktować się z obsługą Akademii Pauliny Pastuszak korzystając w form kontaktu podanych w zakładce KONTAKT na stronie paulinapastuszak.pl. 

7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. 

8. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

§ 3. ZASADY PROMOCJI. 

1. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji po spełnieniu następujących: 

a)  Spełniać wymogi określone w REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL, www.paulinapastuszak.pl/sklep oraz zasad organizacji kursów stacjonarnych. 

2. W związku z uczestnictwem w Promocji Uczestnik otrzymuje rabat lub inne korzyści ogłoszone na zasadach określonych w §2 pkt. 1. 

3. Korzyści, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik otrzyma od Organizatora co do zasady w formie kodu rabatowego lub obniżenia ceny produktu lub usługi. O odstępstwach od tej zasady Organizator informować będzie w formie przewidzianej w §2 pkt. 1. 

4. Jeśli realizacja korzyści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, polega na aktywacji kodu rabatowego PROMOCJATYGODNIA podczas składania zamówienia w serwisie vodpaulinapastuszak.pl na produkty (kursy) objęte promocją lub (w zależności od promocji obowiązującej w danych tygodniu) otrzymania możliwości realizacji zakupu innego produktu (np. z oferty z sklepu paulinapastuszak.pl) na zasadach promocyjnych ogłoszonych w sposób przewidziany w §2 pkt. 1. 

a)  Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku, 

b)  Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, 

c)  kod rabatowy jest ważny na konkretny kurs przez 7 dni – szczegółowe informacje o tym na jaki kurs jest aktywny kod i w jakim czasie ogłaszane są na zasadach określonych w §2 pkt.1., 

d)  Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu rabatowego znajduje się w zakładce POMOC - vodpaulinapastuszak.pl/POMOC 

5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez nieskorzystanie z przyznanej korzyści, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Organizator nie odpowiada za nieskorzystanie lub za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji przez Uczestnika. 

§ 4. REKLAMACJE. 

1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli według niego Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, lub drogą poczty elektronicznej na adres e- mail: info@paulinapastuszak.pl. 

3. W przypadku reklamacji wniesionej przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni. 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku - w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego. 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. 

2. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych 

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określa „Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji” stanowiąca Załącznik nr do 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy. 

2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mają na celu naruszania i nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia ich ogłoszenia. 

3. Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jak również może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora, a w przypadku Uczestników będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego – sąd właściwy według zasad ogólnych. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności dotyczących strony internetowej Organizatora, jak również właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 26.08.2022 r. 

Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji 

1. Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych swoich klientów będących uczestnikami promocji organizowanej przez Administratora (zwanej dalej Promocją), zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe Uczestników, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. 

3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Uczestnicy, tj. osoby, których dane dotyczą. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail Uczestników, którzy byli wcześniej klientami Administratora. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Promocji organizowanej przez Administratora oraz w celu wzięcia w niej udziału przez Uczestnika. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: 

a)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:

- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług/produktów znajdujących się w ofercie Administratora, jak również możliwość dokonania zakupu takich usług/produktów przez Uczestnika w niższej cenie,

- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z realizacją i przebiegiem Promocji, lub 

b)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych. 

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej, a zatem stanowi warunek realizacji oraz uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Administratora, dlatego niepodanie tych danych skutkuje niemożnością takiego uczestnictwa. 

7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 4 powyżej. 

8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. Dane osobowe bez zgody Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom. 

9. Dane osobowe Uczestników mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania: 

a)  firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator, 

b)  firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji. 

- zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi.

W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowach powierzenia. 

10. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. 

11. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 5 lit. a tiret drugie (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte). 

12. Uczestnik ma prawo do: 

a)  bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO, 

b)  dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

c)  poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, d)  usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO, 

e)  ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, 

f)  przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 

g)  wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 

h)  niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 

13. Poza uprawnieniami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

14. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO. 

15. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 12 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@paulinapastuszak.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, których ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także - w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

16. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą (tj. Uczestnicy), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

17. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. 

 

back to top