Sklep
12.05.2021

Kongres Beauty Forum – Online | 15-17 maja 2021 | Paulina Pastuszak x Daniel Abratkiewicz

Czasy mamy jakie mamy! Ale cieszę się, że Kongres Beauty Forum odbędzie się w formie Online!

Tym samym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wykładzie, który poprowadzę w w duecie z Danielem Abrtkiewiczem (Podoland & Aarkada) – „Podolog & Stylistka paznokci – duet dbający o zdrowie i piękno paznokci” <3

 

Szczegóły tutaj: https://kongres.beauty-forum.com.pl/

Do zobaczenia!

Kongres Beauty Forum – Online | 15-17 maja 2021 | Paulina Pastuszak x Daniel Abratkiewicz

 

REGULAMIN KONKURSU na Instagramie „Ulubione Duety”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “Ulubione Duety”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą wyłonienia zwycięzców jest subiektywna ocena nadesłanych odpowiedzi przez komisję konkursową.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Paulina Pastuszak-Głodzik, nip 677 222 92 89, zwana dalej Organizatorem Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram dla użytkowników, którzy są fanami jednego z profili: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/        https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/ https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/ https://www.instagram.com/paulina_pastuszak_akademia/.
 4. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook lub Instagram w żaden sposób. Facebook lub Instagram nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Instagram do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Instagram z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.
 5. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego w serwisie Instagram do 14.05.2021r. do godz. 12:00. Wyniki zostaną ogłoszone 14.05.2021r. do godz. 15:00 w poście konkursowym i na instastories.
 6. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).

§2 UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook i będąca fanem jednego z profili: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/                      https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/ https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/ https://www.instagram.com/paulina_pastuszak_akademia/,
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) informujemy, że:

1) administratorem przekazanych danych osobowych jest, Paulina Pastuszak Głodzik, 40-672 Katowice, Armii Krajowej 126, NIP 677 222 92 89 zwana dalej  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych

2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu

3) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania konkursu oraz czas określony przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji po ustaniu umowy tj. do 6 lat po jej wygaśnięciu.

8) żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na adres radcy prawnego firmy : p.klimek@paulinapastuszak.pl

9) Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie.

§3 ZASADY KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 5 osób: Marketing Manager Akademii PP, Manager ds. Sprzedaży, Manager ds. Szkoleń, Asystentka ds. Sprzedaży, Dyrektor operacyjna Akademii PP. 
 2. Każdy uczestnik ma za zadanie pod postem konkursowym zamieścić jeden komentarz opisujący ulubiony duet z wyjaśnieniem dlaczego. Prace użytkownika, który zamieścił więcej niż jeden komentarz nie będą brane pod uwagę.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się prawidłowe zgłoszenia.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w przypadku, gdy w konkursie zostanie nadesłanych więcej ciekawych stylizacji.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu, w każdym dniu konkursowym może opublikować tylko jeden komentarz. 
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 7. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle wiadomość prywatną, w której Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko w celu identyfikacji Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród oraz adresu pocztą e-mail.
 8. Nagrody zostanie wysłana (kod + instrukcja) w terminie do 14.05.2021 do godz. 21:00. 

§4 NAGRODY

 1. W konkursie nagrodzone zostaną dwie osoby. 
 2. Nagrodą w konkursie jest Bezpłatna wejściówka online na wykład Pauliny Pastuszak&Daniela Abratkiewicza „Podolog & Stylistka paznokci – duet dbający o zdrowie i piękno paznokci”, odbywający się w ramach Kongresu Beauty Forum dn. 15.05.2021r. godz. 10:00 – 11:15. 
 3. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu. Szczególnie w przypadku przypisania sobie autorstwa cudzej pracy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
 5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 6. Uczestnik-Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 7. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

§5 REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: zklimek@paulinapastuszak.pl z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku/Instagramie”.

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.

4.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń, a także związane z realizacją wykładu w ramach Kongresu Beauty Forum. 
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym, Organizator Konkursu będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników Konkursu na profilu: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/                                       lub https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/
 3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:
 4. a) okoliczności wynikających z siły wyższej,
 5. b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,
 6. c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, próby wpłynięcia na wyłonienie Zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich oraz praw osób trzecich oraz działania niezgodnego z Regulaminem, regulaminem serwisu Facebook oraz przepisami prawa, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i przekazaniu informacji administratorowi Facebook lub odpowiednim organom.

§7 Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN KONKURSU na Facebooku „Pokaż swoje mani&pedi”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “Pokaż swoje mani&pedi”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą wyłonienia zwycięzców jest subiektywna ocena nadesłanych odpowiedzi przez komisję konkursową.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Paulina Pastuszak-Głodzik, nip 677 222 92 89, zwana dalej Organizatorem Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook dla użytkowników, którzy są fanami jednego z profili: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/        https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/ https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/ https://www.instagram.com/paulina_pastuszak_akademia/.
 4. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook lub Instagram w żaden sposób. Facebook lub Instagram nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Instagram do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Instagram z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.
 5. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego w serwisie Facebook do 14.05.2021r. do godz. 12:00. Wyniki zostaną ogłoszone 14.05.2021r. do godz. 15:00 w poście konkursowym i na Instastories.
 6. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).

§2 UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook i będąca fanem jednego z profili: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/                      https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/ https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/ https://www.instagram.com/paulina_pastuszak_akademia/,
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) informujemy, że:

1) administratorem przekazanych danych osobowych jest, Paulina Pastuszak Głodzik, 40-672 Katowice, Armii Krajowej 126, NIP 677 222 92 89 zwana dalej  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych

2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu

3) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania konkursu oraz czas określony przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji po ustaniu umowy tj. do 6 lat po jej wygaśnięciu.

8) żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na adres radcy prawnego firmy : p.klimek@paulinapastuszak.pl

9)Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie.

§3 ZASADY KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 5 osób: Marketing Manager Akademii PP, Manager ds. Sprzedaży, Manager ds. Szkoleń, Asystentka ds. Sprzedaży, Dyrektor operacyjna Akademii PP. 
 2. Każdy uczestnik ma za zadanie pod postem konkursowym zamieścić jeden komentarz ze zdjęcie przedstawiającym stylizację u dłoni i stóp NA JEDNYM ZDJĘCIU!. Prace użytkownika, który zamieścił więcej niż jeden komentarz lub więcej niż jedno zdjęcie nie będą brane pod uwagę.
 3. Publikacja zdjęcia pod postem konkursowym jest równoznaczna z oświadczeniem o tym, że uczestnik (osoba publikująca zdjęcie) jest autorem stylizacji przedstawionej na zdjęciu oraz posiada pełnie praw autorskich do publikowanego zdjęcia.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się prawidłowe zgłoszenia.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w przypadku, gdy w konkursie zostanie nadesłanych więcej ciekawych stylizacji.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu, w każdym dniu konkursowym może opublikować tylko jeden komentarz. 
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 8. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle wiadomość prywatną, w której Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko w celu identyfikacji Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród oraz adresu pocztą e-mail.
 9. Nagrody zostanie wysłana (kod + instrukcja) w terminie do 14.05.2021 do godz. 21:00. 

§4 NAGRODY

 1. W konkursie nagrodzona zostanie jedna osoba. 
 2. Nagrodą w konkursie jest Bezpłatna wejściówka online na wykład Pauliny Pastuszak&Daniela Abratkiewicza „Podolog & Stylistka paznokci – duet dbający o zdrowie i piękno paznokci”, odbywający się w ramach Kongresu Beauty Forum dn. 15.05.2021r. godz. 10:00 – 11:15. 
 3. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu. Szczególnie w przypadku przypisania sobie autorstwa cudzej pracy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
 5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 6. Uczestnik-Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 7. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

§5 REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: zklimek@paulinapastuszak.pl z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku/Instagramie”.

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.

4.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń, a także związane z realizacją wykładu w ramach Kongresu Beauty Forum. 
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym, Organizator Konkursu będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników Konkursu na profilu: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/                                       lub https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/
 3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:
 4. a) okoliczności wynikających z siły wyższej,
 5. b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,
 6. c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, próby wpłynięcia na wyłonienie Zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich oraz praw osób trzecich oraz działania niezgodnego z Regulaminem, regulaminem serwisu Facebook oraz przepisami prawa, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i przekazaniu informacji administratorowi Facebook lub odpowiednim organom.

§7 Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych w celach marketingowych przez firmę „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, NIP: 6772229289, w tym na przesyłanie informacji w postaci newslettera drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie z Polityką prywatności. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.