Sklep
7.04.2020

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 

W ramach znowelizowanej z dniem 31 marca br. tzw. specustawy wprowadzono możliwość uzyskania przez mikroprzedsiębiorców pożyczki w wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która w określonych okolicznościach może być umorzona.

  • wypłacana ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
  • oprocentowana w wysokości 0,05%, zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
  • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
  • We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
  • Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  • Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

 

Definicja mikroprzedsiębiorcy: 

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Większość PUP już ogłosiła nabór, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosków z uwagi, że przyznanie pożyczki następuje w drodze uznania Starosty.    

 

Poniżej linki kilku PUP:                                                       

Powiatowy Urząd Pracy KATOWICE
https://katowice.praca.gov.pl/-/11922127-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Powiatowy Urząd Pracy CHORZÓW
https://chorzow.praca.gov.pl/-/11933686-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikropprzedsiebiorcy

Powiatowy Urząd Pracy SOSNOWIEC
https://sosnowiec.praca.gov.pl/-/11928896-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-covid-19

Powiatowy Urząd Pracy RUDA ŚLĄSKA          http://www.puprudaslaska.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1472.html

Powiatowy Urząd Pracy GLIWICE
https://gliwice.praca.gov.pl/-/11988515-nabor-wnioskow-na-niskooprocentowana-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcy

Powiatowy Urząd Pracy BYTOM
https://bytom.praca.gov.pl/-/11957133-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow-nabor-wnioskow

Powiatowy Urząd Pracy BĘDZIN
https://bedzin.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11933591-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy Tychy
https://tychy.praca.gov.pl/-/11949216-tarcza-antykryzysowa-pozyczki

Powiatowy Urząd Pracy TARNOWSKIE GÓRY
http://www.pup-tg.pl/main/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:358.html

Powiatowy Urząd Pracy SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
https://siemianowiceslaskie.praca.gov.pl/-/11921098-nabor-wnioskow-o-uzyskanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy

 

Film instruktarzowy jak złożyć wniosek:
https://www.youtube.com/watch?v=rt4-rJmTYPc&feature=emb_logo

 

Wniosek online:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przekazujemy poniższe wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Biorąc pod uwagę cel mikropożyczki czyli utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego br., nie może ubiegać się o pożyczkę. 

Mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia pracowników, nie może ubiegać się o pożyczkę. 

Jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż w dn. 29 lutego br., pożyczkobiorca nie ma prawa do umorzenia pożyczki.”

 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Help-Tax s.c. E. Klimek J.Kordal
Mikołaja Kopernika 24/3, 40-064 Katowice
kontakt@helptax.pl

 

Do pobrania:
15zzb_umowa_z_zalacznikami_v2
Instrukcja_pozyczka
umowa_pozyczki_z_zal_2
wniosek_pozyczka
wniosek_pozyczka
Zasady_udzielania_pozyczka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych w celach marketingowych przez firmę „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, NIP: 6772229289, w tym na przesyłanie informacji w postaci newslettera drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie z Polityką prywatności. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.