Sklep
16.04.2021

1 urodziny Akademii Online!

Już jutro wyjątkowy dzień.

Szalenie ważna dla nas okazja.

Wiecie już o co chodzi? Oczywiście o pierwsze urodziny Akademii Online!

Tak…to już rok, odkąd Paulina Pastuszak zdecydowała się, aby swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie „przelać” na szkolenia video, z których możecie czerpać w każdym miejscu na Ziemii przez całe 366 dni! 🙂

Przez ten rok:

– Paulina Pastuszak nagrała dla Was blisko 40 szkoleń online w 4 kategoriach: ponad 40 h szkoleń technicznych; ponad 22 h szkoleń NAIL ART; ponad 6h szkoleń z wiedzy teoretycznej; ponad 12 h szkoleń biznesowo-marketingowych

– w Akademii Online „zadomowiło się” 5 839 aktywnych użytkowników, którzy złożyli 12 269 zamówień.

A to oczywiście nie koniec! Szykują się kolejne premiery, a Was codziennie przybywa – dziękujemy❤️

Dlatego z okazji pierwszych urodzin Akademii Online mamy dla Was atrakcje!

Pierwszą z nich są aż 2 lajwy z Pauliną, które odbędą się dzisiaj wieczorem:

Facebook, godz. 20.00

Instagram, godz. 21.00

 

Drugą z nich jest rabat, który nie zdarza się nigdy – czyli -20% NA WSZYSTKIE KURSY ONLINE z kodem: URODZINY20

Rabat włączymy podczas lajwa, a będzie trwał do soboty – 17.04 do godz. 23:59!

 

Trzecią jest konkurs o nazwie „Happy Birthday. Zdobienia urodzinowe” – https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/photos/a.768932683475237/1361997684168731/

Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “Happy Birthday. Zdobienia urodzinowe.”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą wyłonienia zwycięzców jest subiektywna ocena nadesłanych zdjęć przez komisję konkursową.
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Paulina Pastuszak-Głodzik, nip 677 222 92 89, zwana dalej Organizatorem Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook dla użytkowników, którzy są fanami jednego z profili: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/        https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/ https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/ https://www.instagram.com/paulina_pastuszak_akademia/.
 4. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook lub Instagram w żaden sposób. Facebook lub Instagram nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Instagram do administrowania promocji na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Instagram z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.
 5. Konkurs trwa od 16.04.2021. do 18.04.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone 19.04.2021r. w poście konkursowym.
 6. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
 • 2. UCZESTNICY
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook i będąca fanem jednego z profili: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/                      https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/ https://www.facebook.com/AkademiaPaulinaPastuszak/ https://www.instagram.com/paulina_pastuszak_akademia/,
  oraz członkiem grupy: https://www.facebook.com/groups/2045546445564562.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) informujemy, że:

1) administratorem przekazanych danych osobowych jest, Paulina Pastuszak Głodzik, 40-672 Katowice, Armii Krajowej 126, NIP 677 222 92 89 zwana dalej  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych

2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu

3) Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania konkursu oraz czas określony przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji po ustaniu umowy tj. do 6 lat po jej wygaśnięciu.

8) żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na adres radcy prawnego firmy : pawelklimek@me.com

 1. Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie.
 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 5 osób: Marketing Manager Akademii PP, Manager Akademii PP, Stylistka paznokci Akademii PP, Manager ds. sprzedaży, Asystentka ds. sprzedaży.
 2. Każdy uczestnik ma za zadanie pod postem konkursowym zamieścić jedno zdjęcie stylizacji paznokci (lub tipsów). Prace użytkownika, który zamieścił więcej niż jedno zdjęcie nie będą brane pod uwagę.

Publikacja zdjęcia pod postem konkursowym jest równoznaczna z oświadczeniem o tym, że uczestnik (osoba publikująca zdjęcie) jest autorem stylizacji przedstawionej na zdjęciu oraz posiada pełnie praw autorskich do publikowanego zdjęcia.

 1. Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się prawidłowe zgłoszenia.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w przypadku, gdy w konkursie zostanie nadesłanych więcej ciekawych stylizacji.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu, w każdym dniu konkursowym może opublikować tylko jedno zdjęcie.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 5. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle wiadomość prywatną, w której Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko w celu identyfikacji Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród oraz adresu pocztą e-mail.
 6. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych niezbędnych do wysłania nagród. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Komisja Konkursowa przedstawi Zwycięzców Konkursu w następnym dniu roboczym po konkretnym dniu konkursowym.
 • 4. NAGRODY
 1. W konkursie nagrodzona zostaną 3 osoby.
 2. Nagrodą w konkursie jest kod rabatowy kurs na platformie vod.paulinapastuszak.pl uprawniający do zakupu kursu za 1PLN.

Nagroda I – Kurs „Tempo pracy”
Nagroda II – Kurs „Social Media w branży beauty”
Nagroda III – Kurs „Micropainting florystyczny”

 1. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu. Szczególnie w przypadku przypisania sobie autorstwa cudzej pracy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
 3. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 4. Uczestnik-Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 • 5. REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: zklimek@paulinapastuszak.pl z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku/Instagramie”.

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.

4.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym, Organizator Konkursu będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników Konkursu na profilu: https://www.facebook.com/PaulinaPastuszakOfficial/                                       lub https://www.instagram.com/paulina_pastuszak/
 3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:
 4. a) okoliczności wynikających z siły wyższej,
 5. b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,
 6. c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, próby wpłynięcia na wyłonienie Zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich oraz praw osób trzecich oraz działania niezgodnego.

Regulaminem, regulaminem serwisu Facebook oraz przepisami prawa, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i przekazaniu informacji administratorowi Facebook lub odpowiednim organom.

 1. Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich powy偶szych danych osobowych w celach marketingowych przez firm臋 鈥濸AULINA PASTUSZAK-G艁ODZIK鈥 z siedzib膮 pod adresem: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, NIP: 6772229289, w tym na przesy艂anie informacji w postaci newslettera drog膮 elektroniczn膮 na m贸j adres e-mail, zgodnie z Polityk膮 prywatno艣ci. Wiem, 偶e w ka偶dej chwili mog臋 wycofa膰 zgod臋.